วิธีการจองโต๊ะจีน

เมื่อตกลงว่าจ้างโต๊ะจีน พร้อมกำำหนด วันที่ เวลา และสถานที่ แล้วลูกค้าต้องวางเงินมัดจำเป็นจำนวน 30% ของราคาทั้งหมด ตามหมายเลขที่บัญชีดังต่อไปนี้

ธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ออมสิน ออมทรัพย์ 020180750018 นางจิรภัทร ศักดิ์บุญญารัตน์
กสิกร ออมทรัพย์ 0033241623 นางจิรภัทร ศักดิ์บุญญารัตน์

เมื่อโอนมัดจำเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนพร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 2 เบอร์ และที่อยู่ที่จัดงานหรือมีแผนที่ด้วยจักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Image Alt
Image Alt
Image Alt
Image Alt
Image Alt
Image Alt
Image Alt